Obchodné podmienky

Pred samotným nákupom si prosím pozorne prečítajte naše obchodné podmienky, ktoré rámcovo upravujú nákup v našom e-shope.

Obchodné podmienky

Pred samotným nákupom si prosím pozorne prečítajte naše obchodné podmienky, ktoré rámcovo upravujú nákup v našom e-shope.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LIFEšport s.r.o.

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode https://www.kettler.sk prevádzkovanom spoločnosťou LIFEšport s.r.o. a bližšie uprasňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Úvodné ustanovenia

V internetovom obchode https://www.kettler.sk platia pre nákup nižšie uvedené obchodné podmienky (ďalej len „OP“), ktoré bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť LIFEšport s.r.o., so sídlom Pestovateľská 6700/2, 974 09  Banská Bystrica, IČO: 36 619 558, DIČ: 2020096441, zapísaná v OR Okr. súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka č. 8516/S a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Právne vzťahy, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami výslovne upravené, sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom v platnom znení (ďalej len „ObčZ“) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.).

Ak je kupujúci spotrebiteľ (iná osoba než podnikateľ, ktorý robí objednávku alebo uzatvára zmluvu s predávajúcim v rámci svojej podnikateľskej činnosti), riadia sa práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho tiež Občianskym zákonníkom Časť ôsma , Hlava druhá, oddiel štvrtý („Zvláštne ustanovanie o predaji tovaru v obchode“) a v prípade kupujúcich spotrebiteľov tiež zákonom č. 108/2000 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení (ďalej len „Zos“).

I. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, o poskytnutí služby, prípadne iné zmluvy podľa ObčZ, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ (iná osoba než podnikateľ, ktorý robí objednávku alebo uzatvára zmluvu s predávajúcim v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania) a na druhej strane dodávateľ, resp. predávajúci.

Predávajúci/prevádzkovateľ internetového obchodu - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Jedná sa o podnikateľa, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Kupujúci - spotrebiteľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ - podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Kupujúci - podnikateľ - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom podnikania s týmito výrobkami alebo službami, ktorý nakupuje výrobky či užíva služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Tento kupujúci - podnikateľ sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú.

II. Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy

Podmienkou platnej elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Predtým, než Kupujúci definitívne potvrdí objednávku, bude mať právo celú objednávku a zadané údaje skontrolovať. Pokiaľ bude chcieť niektorú položku zmeniť, je možné to urobiť pomocou tlačidla Späť, ktorým sa kupujúci vráti do predošlých krokov. Pokiaľ s podobou objednávky Kupujúci súhlasí, tlačidlom Objednať bude objednávka s konečnou platnosťou odoslaná do spracovania. Toto odoslanie je záväzné.

Predávajúci oznámi kupujúcemu akceptáciu objednávky telefonicky alebo zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len „akceptácia“). Automaticky zasielané oznámenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväznú akceptáciu objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje v určitých prípadoch (splátkový predaj, atď.) právo vyžiadať si od kupujúceho pred odoslaním e-mailu s akceptáciou objednávky dodanie príslušných podkladov. Na túto skutočnosť je kupujúci pred odoslaním objednávky dopredu upozornený. Predávajúci má právo pred odovzdaním predmetu objednávky spraviť kontrolu identifikačných údajov kupujúceho, a to pre istotu správneho odovzdania objednaného tovaru. Podaním objednávky kupujúci akceptuje tieto obchodné podmienky predávajúceho a ďalej výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov platných v čase zadania a odoslania objednávky. Ako náhle kupujúci obdrží od predávajúceho akceptáciu objednávky (a to buď telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu), je ponuka predávajúceho k objednanému tovaru vrátane ceny uvedenej v objednávke záväzná až do doby dodania tovaru kupujúcemu, pokiaľ nestanoví niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok vo zvláštnom prípade inak. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva je uzatvorená telefonickou alebo e-mailovou akceptáciou objednávky zo strany predávajúceho kupujúcemu. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Pre prípad osobného odberu tovaru na showroome (nákup formou Osobne) sa dojednáva, že predávajúci bude pre kupujúceho rezervovať tovar v príslušnom kamennom obchode po dobu 3 pracovných dní od akceptácie objednávky (telefonicky alebo e-mailom) kupujúcemu, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Po márnom uplynutí tejto lehoty stráca uzatvorená kúpna zmluva platnosť a obe strany ňou nie sú ďalej viazané. Na túto skutočnosti bude kupujúci v akceptácií objednávky (telefonicky alebo e-mailom) predávajúcim upozornený. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakter objednávky – množstvo tovaru, výšky ceny, náklady na prepravu, vzdialenosti a podobne, žiadať kupujúceho o autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad písomne alebo telefonicky. Objednávka sa považuje sa neplatnú a zmluva tak stráca platnosť v prípade, že kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom odmietne spraviť. Na tieto skutočnosti bude kupujúci v akceptácii objednávky (telefonicky alebo e-mailom) predávajúcim rovnako upozornený.

Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku kupujúceho (telefonicky alebo e-mailom) v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku výrobku v katalógu výrobkov, a to ako v tlačenej, tak uvedenej na internetovej stránke predávajúceho, a to v akejkoľvek fáze vybavenia objednávky. O neakceptácii objednávky z dôvodov zjavnej tlačovej chyby bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom (ktorý kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára, či uviedol pri telefonickom objednaní tovaru). Chyba v písomne alebo ústne podanej informácii nezaväzuje predávajúceho vtedy, ak je bežnému spotrebiteľovi zrejmá vzhľadom k obsahu všeobecných obchodných podmienok predávajúceho a v kontexte s ostatnými informáciami podávanými predávajúcim.

Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú jasné z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

Kupujúci berie na vedomie, že pri prevzatí tovaru plateného prostredníctvom platobnej karty alebo plateného platbou vopred bankovým prevodom je predávajúci alebo prepravca poverený dodaním tovaru oprávnený overiť totožnosť osoby preberajúcej tovar osobným dokladom, tj. občianskym preukazom alebo cestovným pasom, a zaznamenať si číslo osobného dokladu, poprípade iný údaj identifikujúci osobu, ktorá tovar prevzala, záujme predchádzania podvodného jednania pri zneužití odcudzených platobných kariet a ochrany práv pravého vlastníka platobnej karty. K zaznamenaniu osobného údaju spôsobom uvedeným v predošlej vete a k jeho uchovaniu po dobu šiestich mesiacov od dátumu prevzatia tovaru dáva kupujúci výslovne predávajúcemu tj. spoločnosti LIFEšport s.r.o., ako správcovi, svoj súhlas. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že má práva podľa zákl. č. 101/2000 Zb., tj. práve že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto údajov, blokovanie nesprávnych údajov, ich likvidáciu a ďalšie práva. Prípade pochybností o dodržiavaní práv sa môže obrátiť na správcu alebo priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Pokiaľ nie je kupujúci spotrebiteľom, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámi s týmito obchodnými podmienkami, vrátane Reklamačného poriadku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a Reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet a k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde. 

III. Cena a platba

Ceny uvedené na webových stránkach https://www.kettler.sk sú uvedené ako konečné, vrátane DPH. Náklady na dopravu (informácie o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. VI. - Podmienky dodania tovaru), ktorých výška sa môže podľa konkrétnej objednávky líšiť (v závislosti na spôsobe zvolenej dopravy), sú následne pripočítané v objednávkovom formulári. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení objednávkového formulára je už uvedená aj vrátane dopravného. Ako cena pri uzavretí zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim platí cena uvedená pri tovare v dobe objednávania tovaru kupujúcim. Táto cena bude uvedená v objednávke a v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky tovaru. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ nie je toto dohodnuté inak. V prípade, kedy kupujúci urobí úhradu a predávajúci následne nie je schopný zaistiť dodanie tovaru, vráti predávajúci bezodkladne plnenie kupujúcemu dohodnutým spôsobom. Lehota k vráteniu vynaložených prostriedkov je závislá na zvolenom spôsobe ich vrátenia, nesmie však prekročiť dobu 30 dní od okamžiku, kedy táto nemožnosť vznikla.

IV. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína pri tovare, ktoré bude kupujúcim platené pri prevzatí, tj. na dobierku alebo v hotovosti, bežať dňom platného uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa článku III. týchto obchodných podmienok, tj. po odoslaní potvrdzujúceho e-mailu zo strany predávajúceho. V prípade, že kupujúci zvolil inú variantu úhradu než zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, tj. od pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Pokiaľ nebude úhrada realizovaná do 14 dní od zaslania platobných údajov, bude objednávka stornovaná. V prípade nákupu na splátky bude objednávka spracovaná a expedovaná až po doručení všetkých zmluvných dokumentov a schválení úveru. Konkrétne termíny dodania tovaru sú stanovené v katalógu tovaru u každého výrobku a do uvedených termínov sa započítavajú len pracovné dni.

V prípade tovaru označenom SKLADOM je dodacia lehota 1-5 pracovných dní v závislosti na zvolenom spôsobe dopravy.

V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude predávajúci kupujúceho o tomto bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania alebo ponúkne výrobok iný, porovnateľný s pôvodným. V tomto prípade si však musí predávajúci vyžiadať odsúhlasenie kupujúceho. Pokiaľ kupujúci so zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky pri tovare označenom pojmom Momentálne nedostupné v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo pokiaľ sa jeho cena výrazne zmenila a kupujúci toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci kupujúceho o tejto situácii informuje. Pokiaľ bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú kupujúcemu peniaze vrátené na účet.

V. Podmienky dodania tovaru

Pri zakúpení tovaru v celkovej hodnote nad 40,- € vrátane DPH má kupujúci dopravu ZDARMA.

Za prepravu tovaru v celkovej hodnote do 40,- € vrátane DPH účtujeme paušálny expedičný poplatok 3,90 € bez ohľadu na druh prepravcu.

Osobný odber tovaru v našich showroomoch je vždy ZDARMA.

Predávajúci ponúka kupujúcemu nasledujúce možnosti dodania tovaru, pričom u jednotlivých typov produktov môže byť druh dopravy obmedzený (napr. vzhľadom k hmotnosti a rozmerom produktu, rýchlosti dodania a i.).

 • Osobný odber tovaru na showroome (Bratislava, Praha Ruzyně, Praha Čestlice).
 • Doprava společnosťou Geis, SDS.
 • Doprava prostredníctvom Slovenskej pošty (Balík do ruky, balík na poštu).
 • Doprava vlastnými vozmi KETTLER. U vybraných produktov pri výbere tohoto typu dopravy môže byť poskytovaná tiež MONTÁŽ zdarma. V prípade neštandardných podmienok pre doručenie tovaru (napr. dom bez výťahu, úzke točité schodište ai.) si predávajúci vyhradzuje právo požiadať o súčinnosť kupujúceho pri doručovaní tovaru. Kupujúci preto vo vlastnom záujme o týchto neštandardných podmienkach predávajúceho informuje (napr. v poznámke v objednávkovom formulári).

Dodávateľ si vyhrazuje u konkrétnej zásielky právo zmeny prepravcu tovaru a to v rámci optimalizácie a zrýchlenia procesu dodania tovaru zákazníkovi.

Jednotlivé možnosti úhrady tovaru nie sú spoplatnené:

 • Platobnou kartou on-line (Visa, EC/MC, Maestro).
 • Platobnou kartou pri odberu tovaru na showroome (Visa, EC/MC, Maestro).
 • V hotovosti pri prevzatí tovaru na showroome alebo od našich vodičov.
 • Dobierkou pri prevzatí tovaru od dopravcu.
 • Prevodom z účtu na účet oproti zálohovej faktúre.
 • Na úver (úverová zmluva so spoločnosťou Cetelem)

Kupujúci (nie spotrebiteľ) je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi samotnému. V prípade vzhliadnutia porušenia originálnej pásky s logom KETTLER na tovare či vzhliadnutia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky a i v prípadoch už vyššie uvedených sa odoporúča kupujúcemu zásielku vo vlastnom zájme neprevziať! Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka spĺňala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na neskoršiu reklamáciu o porušenosti obalu zásielky nebude braný ohľad. Faktúra slúžiaca zároveň aj ako daňový doklad je potom priložená v označenom balíku. Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je doporučený obdobný postup, teda prehliadnuť vec čo najskôr. Predídete tak sporom o tom, kedy vada na tovare vznikla.

Podrobnejšie sú možnosti dopravy a platby popísané v sekcii Možnosti dopravy a platby na webových stránkach e-shopu https://www.kettler.sk/moznosti-dopravy-a-platby/.

VI. Práva a povinnosti z chybného plnenia

a) Akosť pri prevzatí

Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dojednané alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dojednanému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvným parametrom), jedná se o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojho požiadavku nárok na bezplatné odstranenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; pokiaľ nie je v povahe vady neúmerné (hlavne pokiaľ nie je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo novej súčasti bez vád, pokiaľ sa týka vada len tejto súčasti. Pokiaľ nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Behom šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný nárokom kupujúceho vyhovieť, pokiaľ preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

b) Zákonné práva z vád

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode a záručnom liste. V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušení zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

 • odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
 • bezplatné odstránenie vady opravou;
 • primeranou zľavou z kúpnej ceny; alebo
 • vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala.

Pri vade, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupující nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Pokiaľ sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet vád (najmenej tri vady súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na používanie.

VII. Vybavenie reklamácie

Kupujúcí je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie a priložiť kópiu dokladu o kúpe.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, a to bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, pokiaľ žiada kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Pokiaľ si nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmlouvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúcí je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota pre vybavenie reklamácie beží od odovzdania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného k oprave. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamácia, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.
Pokiaľ predávajúci odmietne odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záruka za akost sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť.  
Pokiaľ nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje se predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavku e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

U oprávnenej reklamácii prináleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

Miesta, kde je možné uplatniť reklamáciu osobne:

 • Showroom Kettler, Stará Vajnorská 37/D, 831 04  Bratislava - Zlaté piesky.

Detailnejšie rieši postup reklamácie a spôsobu odstránenia vád Reklamačný poriadok predávajúceho, tvoriaci neoddeliteľnú súčasť týchto obchodných podmienok.

VIII. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodov, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky tovaru, a to bez ohľedu na spôsob prevzatia tovaru či formu platby.

Uvedená lehota je určená k tomu, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Predávajúci týmto upozorňuje, že toto právo neslúži ako spôsob riešenia dodania vadného tovaru.

Pre účely uplatnenia práva odstúpiť od zmluvy musíte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmlouvy informovať odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy vo vyššie uvedenej lehote 14 dní predávajúceho, spoločnosť LIFEšport s.r.o., so sídlom Pestovateľská 6700/2, 974 09  Banská Bystrica, IČ 36 619 558, DIČ SK 20 20 096 441, zapísaná v OR Okr. súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka č. 8516/S, formou jednoznačného prehlásenia (napr. listu zaslaného poštou alebo e-mailem), a to:

 • e-mailom na adresu info@kettler.sk,
 • poštou na adresu LIFEšport s.r.o., Showroom Kettler, Stará Vajnorská 37/D, 831 04  Bratislava - Zlaté piesky.

Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje zaslať oznámenie o uplatnení práva odstúpiť od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. V Oznámení o odstúpení od zmluvy odporúčame uviesť číslo objednávky, číslo faktúry, dátum nákupu, číslo účtu pre vrátenie peňazí a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, než dôjde k doručeniu vráteného tovaru späť do dispozície predávajúceho, popr. k preukázaniu odoslania tovaru späť predávajúcemu, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Pokiaľ predávajúci ponúka v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť nejlacnejší z nich. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierkou) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci. V prípade, že kupujúci využije k vráteniu tovaru Dopravu vozidlami KETTLER, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady na dopravu podľa platného ceníka predávajúceho.

Adresa pre zaslanie/vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy: LIFEšport s.r.o. Showroom Kettler, Stará Vajnorská 37/D, 831 04  Bratisalva - Zlaté piesky.

Pokiaľ je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť pri zmluvách na dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči, či pri zmluvách o poskytovaní služieb, v oboch prípadoch za podmienky, že k plneniu došlo s predchodzím výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy; ďalej pri zmluvách na dodávku služieb alebo tovaru (vr. alkoholických nápojov), ktorých cena závisí na odchýlkach finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; pri zmluvách na dodávku tovaru upraveného podľa prianí spotrebiteľa alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovar, který podlieha rýchlej skaze, pri tovare, ktoré bolo nenávratne zmiešané s iným tovarom, alebo vybraté z uzatvoreného obalu a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť; pri dodávke zvukových či obrazových nahrávok alebo počítačových programov, pokiaľ kupujúci porušil ich pôvodný obal; pri dodávke novín, časopisov alebo iných periodík; pri zmlvách o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využiťí voľného času poskytovaných v určenom termíne alebo zmluvách uzatváraných na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

Vzor/on-line formulár pre odstúpenie od zmluvy je dostupný tu.

IX. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, hlavne so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúcí registráciou, odoslaním objednávky alebo nákupom súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho pre účely plnenia predmetu zmluvy, vnútorných rozborov a analýz slúžiacich k vyhodnoteniu systému, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Tento oznam kupujúci môže urobiť na elektronickú adresu získanú v souvislosti s plnením zmluvy, bez toho aby mu tým vznikly akékoľvek náklady. Vyhradzujeme si právo kupujúceho s použitím týchto údajov informovať o svojich pripravovaných aktivitách - zľavy, akcie apod.

Kupujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov predávajúci neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov postúpené v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný pre doručenie tovaru. Dozor nad ochranou osobních údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.

Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzatvorení predávajúcim archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len predávajúcemu a jeho povereným pracovníkom.

X. Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim riešia okresné soudy. Kupujúci se môže obrátiť so žiadosťou o radu ohľadne svojich spotrebiteľských práv na dTest, o.p.s. cez www.dtest.sk/poradna či na telefóne (+421) 0696 851 965.

Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, vykonáva Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj (http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi).

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu http://www.kettler.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že se oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzatovrená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Nákupom kupujúci zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, alebo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Ostatné tu neuvedené záležitosti se riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.), zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z.z.) a ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 3. 2017.

Top