Odstúpenie od zmluvy

Pevne veríme, že budete so zakúpeným tovarom spokojný. Každý zákazník má však podľe zákona právo vrátiť tovar bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní. Postup a podmienky odstúpenia od zmluvy sú preto predmetem nasledujúcej sekcie.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte podľa občianskeho zákoníka (zákon č. 40/1964 Zb.) právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru alebo poslednej časti dodávky tovaru, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či realizácie platby.

Uvedená lehota je určená k tomu, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Predávajúci týmto upozorňuje, že toto právo neslúži ako spôsob riešenia dodania vadného tovaru.

Pre účely uplatnenia práva odstúpiť od zmluvy musíte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy informovať odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy vo vyššie uvedenej lehotě 14 dní predávajúceho, spoločnosť LIFEšport s.r.o., so sídlom Pestovateľská 6700/2, 974 09  Banská Bystrica, IČO 36 619 558, DIČ SK 20 20 096 441, zapísaná v OR Okr. súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka č. 8516/S, formou jednoznačného prehlásenia (napr. listu zaslaného poštou alebo e-mailom), a to:

  • e-mailom na adresu info@kettler.sk,
  • poštou na adresu LIFEšport s.r.o., Showroom Kettler, Stará Vajnorská 37/D, 831 04  Bratislava - Zlaté piesky.

Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje zaslať oznámenie o uplatnení práva odstúpiť od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. V Oznámení o odstúpení od zmluvy doporučujeme uviesť číslo objednávky, číslo faktúry, dátum nákupu, číslo účtu pre vrárenie peňazí a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť čiastku plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, než dôjde k doručeniu vracaného tovaru späť do dispozície predávajúceho, popr. k preukázaniu odoslania tovaru späť predávajúcemu, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ak ponúka predávajúci v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Tovar by mal byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, najlepšie v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci. V prípade, že kupujúci využije k vráteniu tovaru Dopravu vozidlami KETTLER, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady na dopravu podľa platného cenníka predávajúceho.

Adresa pre zaslanie/vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy: LIFEšport s.r.o., Showroom Kettler, Stará Vajnorská 37/D, 831 04  Bratislava - Zlaté piesky.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

Výnimky: Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné uplatniť pri zmluvách na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, či pri zmluvách o poskytovaní služieb, v oboch prípadoch za podmienky, že k plneniu došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy; ďalej pri zmluvách na dodávku služieb alebo tovaru (vr. alkoholických nápojov), ktorých cena závisí na odchýlkach finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; pri zmluvách na dodávku tovaru upraveného podľa prianí spotrebiteľa alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, pri tovare, který bol nenávratne zmiešané s iným tovarom, alebo vybraté z uzatvoreného obalu a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť; pri dodávke zvukových či obrazových nahrávok alebo počítačových programov, ak porušil kupujúci ich pôvodný obal; pri dodávke novín, časopisov alebo iných periodík; pri zmluvách o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času poskytovaných v určenom termíne alebo pri zmluvách uzatváraných na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

Vzor/on-line formulár pre odstúpenie od zmluvy je dostupný tu.

Top