Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti z vadného plnenia pri tovare zakúpeného spotrebiteľom a popisuje postup vybavenia reklamácie.

LIFEšport s.r.o., so sídlom Pestovateľská 6700/2, 974 09  Banská Bystrica, IČO: 36 619 558, DIČ: 2020096441, zapísaná v OR Okr. súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka č. 8516/S

vydáva v súlade s príslušnými právnymi predpismi tento

REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE INTERNETOVÝ OBCHOD

https://www.kettler.sk

Spoločnosť LIFEšport s.r.o. je pri predaji výrobku povinná spotrebiteľovi s dostatočným predstihem pred uzatvorením zmluvy poskytnúť také informácie, aby sa kupujúci mohol dostatočne zoznámiť hlavne s jeho parametrami, cenou, so spôsobom jeho dopravy a s úhradou a lehotou dodania. Zaplatením a prevzatím veci prechádza na kupujúceho vlastníctvo zakúpenej veci, mimo splátkový predaj tovaru, kde je prechod vlastníctva stanovený príslušnou zmluvou.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na veci v dobe 24 meciacov od jej prevzetia kupujúcim. V prípade, že bola v katalógu, na webových stránkach https://www.kettler.sk, v záručnom liste priloženom k výrobku, na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci alebo v reklame uvedená doba, počas ktorej je možné vec používať (záručná doba), zodpovedá predávajúci za to, že vec bude počas záručnej doby spôsobilá k používaniu pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto zmluvne poskytnutá záručná doba začína bežať odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

I. Práva a povinnosti z vadného plnenia

a) Akosť pri prevzatí

Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dojednané alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dojednanému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvu, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo aj predzmluvným parametrom), jedná se o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúcí môže u prodávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojho požiadavku nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; pokiaľ to nie je to povahe vady neúmerné (hlavne ak závadu nie je možné odstrániť bez zbytočného odkladu), je možné uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez závad alebo novej súčasti bez závad, pokiaľ sa vada týka len tejto súčasti. Pokiaľ oprava alebo výmena tvaru nie je možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kupnej ceny v plnej výške.

Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru se predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, pokiaľ preukáže, že kupujúcí pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

b) Zákonné práva z vád

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedenej v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode a záručnom liste. V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušení zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

 • odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci;
 • bezplatné odstránenie vady opravou;
 • primerenú zľavu z kúpnej ceny;
 • alebo vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, pokiaľ by toto porušenie predvídala.

U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľedu na to, či ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Ak sa vyskytla odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet vád (najmenej tri vady súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržania návodu na používanie.

II. Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciui u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie a priložiť kópiu dokladu o zakúpení.

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, pokiaľ žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Nevyberie si kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota pre vybavenie reklamácie beží od odovzdania/doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na oprave. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný. Priebeh lehoty pre vybavenie reklamácie je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iné podklady). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohoto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.
Ak predávajúci odmietne odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záruka za akosť sa predlžuje o čas od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do času, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje se predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavku e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne tovar ani po uplynutí 8 mesiacov odo dňa vybavenia reklamácie, je predávajúci oprávnený k predaju tohoto výrobku tretej osobe vhodným spôsobom za primeranú cenu v zmysle občianskeho zákoníka, na účet kupujúceho; výťažok kupujúcemu vydá bez zbytočného odkladu, môže si však odrátať skladné a účelne vynaložené náklady spojené s predajom.

Pri oprávnenej reklamácii prináleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

Postup pro uplatnení reklamácie:

 • Reklamáciu tovaru je všeobecne nutné uplatnit v mieste zakúpenia tovaru.
 • V prípade zakúpenia tovaru prostredníctvom e-shopu https://www.kettler.sk má kupujúci spotrebiteľ možnosť uplatniť svoj zákonný nárok na vybavenie reklamácie fyzickým dodaním alebo zaslaním výrobku na nižšie uvedenú adresu:

LLIFEšport s.r.o., Stará Vajnorská 37/D, 831 04  Bratislava - Zlaté piesky.

 • V prípade, že nám bude reklamovaný výrobok zasielaný, je potrebné k reklamovanému výrobku priložiť doprovodný dopis s  vytôačeným a vyplneným reklamačným formulárom, ktorý nájdete tu.
 • K reklamovanému tovaru je nutné tiež priložiť čitateľný originál či kópiu dokladu o nákupe - faktúru alebo je treba kúpu preukázať iným spôsobom. Reklamovaný tovar doporučujeme odovzdať kompletný, to znamená vrátane všetkého príslušenstva.
 • Vo všetkých prípadoch začína bežať zákonná lehota 30 dní na vybavenie reklamácie od dátumu prevzatia reklamovaného tovaru prodávajúcim. Kupujúcemu bude tiež v momente prevzatia vystavený reklamačný protokol (písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie).
 • Kupujúci bude v momente vybavenia reklamácie vyrozumený a to buď telefonicky, alebo e-mailom a je povinný si tovar bezodkladne a v primeranej lehote prevziať.

Práva z vadného plnenia kupujúcemu neprináležia, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil, hlavne týmito spôsobmi:

 • výrobok bol inštalovaný alebo používaný v rozpore s návodom na používanie alebo návodom k obsluhe alebo vznikla závada alebo poškodenie preukázatelne nesprávnym užívaním (napr. prevádzka pri nesprávnom napájacom napätí, pripájanie na nesprávne zdroje el. napätia), alebo
 • výrobok je mechanicky poškodený (napr. v prípade nedovolených zásahov do výrobku), alebo
 • vada bola spôsobená neodborným alebo nešetrným zachádzaním alebo tým, že výrobok bol používaný k inému než obvyklému účelu (teda účelu, ktorý nie je v súlade s povahou zariadenia).

Zodpovednosť za vady sa ďalej z povahy veci nevzťahuje na poškodenia vzniknuté bežným opotrebením, nepozornosťou kupujúceho, na poškodenia vzniknuté neodborným alebo nešetrným zachádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom k obsluhe, mechanickým poškodením, na výmenu batérií, na poškodenia živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov ako napríklad prepätie v rozvodné alebo telefónnej sieti či predložený "Záručný list" nesie zjavné známky urobených zmien údajov.

V prípade, že nebude v reklamačnom procese vada uznaná ako záručnej povahy, bude o tomto kupujúci vyrozumený. Kupujúcemu bude ďalej ponúknutá možnosť opravy (v prípade že bude uskutočniteľná) na jeho vlastné náklady.

Reklamáciu je možné uznať len v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

 • že sa jedná o vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá z dôvodu vadného plnenia, uplatnenú v čase 24 mesiacov od prevzatia výrobku, alebo v zmluvne  poskytnutej záručnej dobe; túto skutočnosť kupujúci preukáže spravidla účtenkou alebo riadne a čitateľne vyplneným záručným listom s vyznačeným dátumom predaja, označeným pečiatkou predajne a podpisom predavača v prípade, že k výrobku bola poskytnutú záruka. Záručný list kupujúci predloží vždy pri reklamácii výrobku, ktorého záruku predĺžil výrobca. V prípade zmluvnej záruky poskytovanej predávajúcim kupujúci predloží zmluvu o záruke.
 • že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu; túto skutočnosť kupujúci preukáže spravidla platným predajným dokladom s vyznačením dátumu zakúpenia výrobku preukazujúcim nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho;
 • že je výrobok vadný; za tým účelom kupujúci predloží vadný výrobok v predejni alebo vadu preukáže servisnému technikovi.

Pokiaľ nebude ktorákoľvek z podmienok tu uvedených ze strany kupujúceho riadne splnená, nemôže byť reklamácia uznaná ako oprávnená.

Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. 3. 2017. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

Top