Košík
+421 902 571 642 Infolinka KETTLER

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, konrkétne so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupující registráciou, odoslaním objednávky alebo nákupom súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho pre účely plnenia predmetu zmlouvy, vnútorných rozborov a analýz slúžiacich k vyhodnotení systému, a to až do času jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Toto oznámenie kupujúci môže urobiť na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, bez toho aby mu tým vznikli akékoľvek náklady. Vyhradzujeme si právo kupujúceho s použitím týchto údajov informovať o svojich pripravovaných aktivitách - zľavy, akcie apod.

Kupujúcí má právo prístupu ku svojím osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti kupujúceho zákazníka odstrániť z databázi. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov predávajúci neposkytuje žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytnuté v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonává Úrad pre ochranu osobných údajov.

Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzatvorení prodávajúcim archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné len prodávajúcemu a jeho povereným pracovníkom.